این هفته اردوی دو روزه به مقصد امامزاده اسماعیل و تل زیره داشتیم.

در ادامه مطلب میتونید تعدادی از عکسهای ما را ببینید.