در مراسم شامگاه اعضا پایگاه مقاومت شهدای مسجد بیت ا...  که با حضور فرمانده محترم ناحیه مقاومت سپاه شهرستان فسا ،سرهنگ علیرضا رحمانی برگزار گردید از اعضا حلقه تربیتی شهید علیرضا کیهانپور که در استان فارس مقام اول حلقه نوجوانان را کسب کرده بودند تقدیر به عمل آمد.