چند روز پیش فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه فسا به همراه هیئت همراه،ضمن حضور در مسجد ما از تعدادی از حلقه های صالحین بازدید کردند.

یکی از این حلقه ها،حلقه ما بود که ایشون ضمن حضور در حلقه بطور مستقیم نحوه برگزاری جلسات را مشاهده نمودند.