سلام دوستان

صبح جمعه قصد داشتیم بریم پیاده روی اما به خاطر(...)نتونستیم بریم.

ولی خوب با تعدادی از بچه ها دور هم صبحونه مختصری خوردیم که تعدادی از عکسهاش را براتون میزاریم/